Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest MAGDALENA KURTYKA, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FIRE MAGDALENA KURTYKA, Czarnochowice 386, 32-020 Wieliczka, NIP 7921937159.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym dane w celu realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Twoje dane są również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Administrator danych może udostępniać Twoje dane podmiotom z nim współpracującym, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu. Administrator udostępni również Twoje dane w sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek .

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie zgody bądź realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia, maksymalnie przez okres niezbędny do dochodzenia i obrony przez roszczeniami.

Twoje prawa

Informujemy, że przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. prawo do usunięcia danych
  4. ograniczenia przetwarzania danych
  5. prawo do przenoszenia danych
  6. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź osobiście z wykorzystaniem następujących danych:

MAGDALENA KURTYKA, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FIRE MAGDALENA KURTYKA, Czarnochowice 386, 32-020 Wieliczka,
e-mail: sklep@dzikaknieja.pl
Tel: 512 396 965 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych wskazanych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegasz procesowi profilowania.